Privacy statement

Ondernemersvereniging Lopik neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement
leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast
kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking
van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te
nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met
voorzitter@ondernemersvereniginglopik.nl.

Wie is Ondernemersvereniging Lopik?
Ondernemersvereniging Lopik is de vereniging Werknemersorganisaties
Ondernemersvereniging Lopik, kantoorhoudende te (3411 ME) Lopik aan 2e Industrieweg
17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40478546.
Wanneer Ondernemersvereniging Lopik jouw persoonsgegevens verwerkt, is
Ondernemersvereniging Lopik de verwerkingsverantwoordelijke.
Hoe gebruikt Ondernemersvereniging Lopik jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Ondernemersvereniging Lopik
persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens
Ondernemersvereniging Lopik voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag
is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door
Ondernemersvereniging Lopik worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we
alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de
dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Hoe verkrijgt Ondernemersvereniging Lopik jouw persoonsgegevens?
Ondernemersvereniging Lopik heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan
ons verstrekt hebt.
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je
de persoonsgegevens wilt zien die bij Ondernemersvereniging Lopik over je zijn vastgelegd,
kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar
aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een
verzoek hiertoe doen bij Ondernemersvereniging Lopik. Je kunt verzoeken dat
Ondernemersvereniging Lopik je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of
afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Ondernemersvereniging Lopik te
verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van
Ondernemersvereniging Lopik of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te
maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Ondernemersvereniging Lopik te verkrijgen.
Ondernemersvereniging Lopik zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare
vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze
manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw
toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden
geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het
kan zijn dat Ondernemersvereniging Lopik je daardoor bepaalde diensten niet meer kan
leveren.
Reactie door Ondernemersvereniging Lopik
Een verzoek kan verstuurd worden naar voorzitter@ondernemersvereniginglopik.nl.
Ondernemersvereniging Lopik zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet
later dan één (1) maand nadat Ondernemersvereniging Lopik een dergelijk verzoek heeft
ontvangen. Indien Ondernemersvereniging Lopik je verzoek afwijst zullen wij in ons
antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Ondernemersvereniging Lopik verplicht is je gegevens te verstrekken aan
een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop
Ondernemersvereniging Lopik je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar
voorzitter@ondernemersvereniginglopik.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier
waarop Ondernemersvereniging Lopik jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen
naar voorzitter@ondernemersvereniginglopik.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact
opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.
In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ondernemersvereniging Lopik
Contactgegevens
E-mailvoorzitter@ondernemersvereniginglopik.nl
Kvk 40478546
IBAN NL84RABO0337122431